FIRSATEKLE.COM HİZMET SATIŞI ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

1.1 Bir tarafta İstinye Mahallesi Çayır Cd No:2 İstinye/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 2FUTURE BİLİŞİM Yayıncılık Prodüksiyon Ticaret (Kısaca 2FUTURE olarak anılacaktır) ile diğer taraftan kişisel, finansal ve diğer bilgilerini ön başvuru sırasında belirterek hizmet ve ürünlerinin üçüncü taraflara (Kısaca İŞLETME olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

2.1 İşbu sözleşme www.firsatekle.com sitesine İŞLETME tarafından bildirilen hizmet veya ürünlerin (Kısaca Hizmet/Ürün olarak anılacaktır) üçüncü şahıslara(Kısaca Fırsat sitesi olarak anılacaktır) pazarlanmasına yönelik işbu sözleşmeden doğan koşul ve yükümlülükleri belirtmektedir.

2.2 Çalışma sistemi İŞLETMElerin www.firsatekle.com üzerinden beyan ettikleri hizmetleri üye fırsat sitelerine pazarlama prensibine dayanır.

2.3 İşbu sözleşme şartları taraflarca karışıklı olarak kabul edilmiş olup detayları işbu sözleşmeden ayrılamaz bir bütün olan EK-1’de belirtilmiştir.

Madde 3 - İŞLETME'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 İŞLETME, EK-1’de belirtilen Hizmet/Ürün bilgilerinin doğruluğu ile sorumludur.

3.2 İŞLETME, sağladığı hizmet/ürün için yürürlükteki mevzuatlardan kaynaklanan tüm yükümlülük ve/veya sorumlukları üstlenir. İŞLETME tabi olunan yükümlülük ve mevzuata uygun hareket etmekle sorumludur.

3.3 İŞLETMEnin firsatekle.com aracılığı ile sunulan fırsat siteleri ile ayrı sözleşme yapması gereklidir.
3.4 İŞLETMEnin firsatekle.com aracılığı ile sunulan fırsat siteleri sözleşme yapma hakkı saklıdır.

3.5 İŞLETME, bu sözleşme konusu hizmet/ürün’lerle ilgili her türlü yazı ve görseli, yayına alınabilecek şekilde hazırlamayı taahhüt eder. Bu yazı ve görseller başvuru sırasında İŞLETME yetkilisi tarafıdan internet sitesine bildirilir.
3.6 İŞLETME, FIRSAT SİTELERİ ve bu sitelerin gönderdiği KULLANICI’lardan gelen şikayet ve taleplerine kendisi karşılayacak ve bu durumun telafisini gerçekleştirmek için gerekli ilgiyi gösterecektir. İŞLETME, hizmet/ürün’lerin zamanında ifa edilmemesi ya da hiç ifa edilmemesi veya kusurlu ifa edilemesi sebebiyle FIRSAT SİTESİ ve KULLANICI’nın uğrayacağı her türlü maddi, manevi veya cismani sair zararları karşılayacak, 2FUTURE’u sorumlu tutamayacaktır. İŞLETME, 4077 nolu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamındaki ilgili mevzuatlara, her türlü kanun ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm yönetmeliklere, tebliğlere ve yasal sair mevzuata ya da hizmet/ürün’lerin zamanında ifa edilmemesi ya da hiç ifa edilmemesi veya kusurlu ifa edilemesi sebebiyle 2FUTURE’a yöneltilecek talepler nedeniyle 2FUTURE’un ödemek zorunda kalacağı her türlü kullanıcı zararına ile ilişkin bedel ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2FUTURE’a uygulanacak cezai ve idari bedelleri karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.7 İŞLETME, hizmet/ürün için kendi sitelerinde yayınlanması için başvuran FIRSAT SİTELERİ’ni 2FUTURE’un belirteceği yöntemleri kullanarak bildirir ve takip eder.

3.8 İŞLETME, sözleşme süresi içerisinde belirttiği fiyat ve ürün/hizmeti sunmayı kabul eder.

Madde 4 - 2FUTURE BİLİŞİM'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 2FUTURE, ekte bulunan hizmet/ürün için internet sitesi üzerinden kullanıcılara duyuru ve satış yapacaktır. İnternet pazarlama faaliyetleri ile ilgili organizasyon 2FUTURE tarafından yapılacaktır.

4.2 İnternet pazarlama faaliyetleri ile ilgili tüm masraflar 2FUTURE’a aittir.

4.3 2FUTURE, internet sitesi üzerinden FIRSAT SİTESİ ile İŞLETMEyi buluşturan ortak platformdan sorumludur. İnternet sitesi üzerinden KULLANICI tarafından satın alınan hizmet/ürün ile ilgili yürürlükte olan mevzuat ve yükümlülüklerden 2FUTURE sorumlu değildir.

Madde 5 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

5.1 Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) yıl geçerlidir. Sözleşme tarihinin bitişinden sonra sözleşme otomatik olarak sona erer.

5.3 2FUTURE ve İŞLETME, İŞLETME’ye başvuran KULLANICIların hizmet/ürün’lerini aksatmamak suretiyle, karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi sonlandırabilirler. Tarafların hukuka uygun olarak sözleşmeyi fesih hakları saklıdır.

Madde 6 - GİZLİLİK

6.1 Sözleşme kapsamında tarafların birbirleri ile paylaşmak zorunda oldukları, ticari sır içeren her türlü belge, bilgi ve materyalin diğer tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşması yasaktır. Sözleşme süresi sona erse dahi bu belge ve bilgiler üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılamaz.

Madde 7 - DEVİR VE TEMLİK

7.1 Taraflar sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ve sözleşmeden doğan haklarını diğer tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişiler veya kurumlarla paylaşamazlar.

Madde 8 - TEBLİGATLAR

8.1 Yukarıdaki adresler tebligat adresleri olup bu adrese ya da bu sözleşmenin ayrılamaz bir parçası olan EK-1’de yer alan irtibat numaraları veya elektronik posta adreslerine yapılan tebligatlar taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliği halinde en kısa sürede yeni adreslerini diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

Madde 9 - YETKİ

9.1 Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10 - DİĞER HÜKÜMLER

10.1 Sözleşmede yer alamayan durumlarda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

10.2 İş bu sözleşme 10 maddeden oluşmuştur. Sözleşme taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır. İmza altına alınma, başvurunun internet ortamında Fırsatekle.com’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir.